Vrienden van het Oude Dorp maken ernstig bezwaar tegen bouwplan Keuhof

Wat is er nu weer aan de hand met het Keuhof, dat is toch al helemaal afgetimmerd? Nou nee hoor, want de gemeente maakt er weer een potje van en gaat voorbij aan de gemaakte afspraken met de (voormalige) participatiegroep en de gemeenteraad. De bouwplannen en de daarbij horende wijziging van het  bestemmingsplan zijn nog in te zien tot donderdag 30 november as, tot die datum kun je bezwaar maken. Dat hebben we gedaan, en daarover ook een persbericht verstuurd naar onze regionale media. Voor de goede orde geven wij dat integraal weer.   


Persinformatie

“Inbreng van participanten volledig genegeerd”

Vrienden van het Oude Dorp verbijsterd over recent bouwplan Keuhof

Huizen, 28-11-2017. De Vrienden van het Oude Dorp zijn onaangenaam verrast door de meest recente tekeningen van het Keuhof. In plaats van te kiezen voor een bouwwijze die in elk geval past binnen de maat en schaal van het Oude Dorp, wordt nu uit gegaan van een massaal straatfront. Ook wordt een en  ander hoger dan in eerste instantie voorzien, enige speelsheid in de architectuur door verspringende nok- en goothoogtes is uit het plan verdwenen. De Vrienden dienen daarom bezwaar in tegen “de voorliggende ontwerpen Bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Keucheniusstraat” die van 20 oktober tot en met 30 november 2017 officieel ter inzage zijn gelegd.

De Keucheniusstraat vanaf de Tuinstraat, zoals de gemeenteraad en de participatiegroep het voor ogen had.

Het uitgangspunt met verspringende goot- en nokhoogtes

Participatiegroep bijeen.  Hoewel de participatiegroep officieel veranderd is in een klankboordgroep, hebben de leden nog regelmatig contact met elkaar om zoveel mogelijk een vinger aan de pols te houden. Het Huizer Initiatief Platform, de winkeliers van het Hart van Huizen, de bewoners van de Tuinstraat en de Vrienden van het Oude Dorp blijven vechten voor de best mogelijke opties voor het Keuhof. De Vrienden hierover: “Hoewel niemand echt gelukkig is met de uiteindelijke uitkomst van het participatieproces, konden we nog wel een beetje leven met de initiële plannen van de bouwmaatschappij van Gerrit Jan Visser. Er moest ook eens een eind komen aan het geharrewar rond het Keugat. Maar wanneer je dit sterk gewijzigde voorstel beziet, waar de raadsleden gevraagd wordt positief op te reageren, dan komt de vraag op: wie bepaalt nu eigenlijk het bouwbeleid in de gemeente: de gemeenteraad of de projectontwikkelaar? En wat is dan de inbreng en de rol van de participanten geweest?

Bouwplan strijdig met uitgangspunten. Alles is weer veranderd in de bouwplannen waar de gemeenteraad in juni 2017 “ja” tegen heeft gezegd. Er wordt beduidend hoger gebouwd dan is vastgelegd in het overleg tussen college en participanten, het ontwerp bestemmingsplan kent twee hoogtematen van maar liefst 11 en 12 meter, en de aansluiting met de bebouwing in de Tuinstraat is volledig verdwenen. De Vrienden lichten dit toe in hun bezwaar: “In het bestuurlijk gekozen model Open Hof is een grote differentiatie van goot- en nokhoogten aangegeven. In het bestemmingsplan is dit ten onrechte niet terug te vinden. Het bestemmingsplan is op dit punt in strijd met de uitgangspunten van participatie en bestuurlijke besluitvorming. Uit het ingediende bouwplan blijkt dat de gewenste differentiatie is weggepoetst. De indruk bestaat dat het bestemmingsplan meer is geënt op het onderhavige bouwplan dan op de breed gedragen wensen van (voormalige) participatiegroep en gemeenteraad. Dit is de omgekeerde wereld.”

De Keucheniusstraat zoals voorgesteld in het nieuwe bestemmingsplan. Hoogtes tot 12 meter, geen aansluiting met de Tuinstraat.

.Bucketlist. Er ontbreek nog wel meer aan de voorstellen. Voor de aansluiting van dit plangebied bij het centrumgebied is het nodig om de Oostzijde van de Keucheniusstraat (de kant van de  inrit van de AH-garage) in dit bestemmingsplan te betrekken. Zo wordt de relatie met het winkelgebied pas duidelijk. Het bezwaar van de Vrienden betreft “mede het onbestemd laten van de gewenste bebouwing langs de verbinding van dit plangebied met Ceintuurbaan en de Oostzijde van de Keucheniusstraat waar een nieuwe bebouwing en doorgang naar de Lindelaan nodig is om dit bouwplan onderdeel van het centrum te laten zijn. De bredere visie op het geheel ontbreekt.”

Verzoek Vrienden. De Vrienden verzoeken de gemeenteraad om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het bestuurlijk uitgangspunt conform model Open Hof en in de begrenzing van het plan ook de randvoorwaarden voor een goede inbedding te betrekken nl. Keucheniusstraat–Oost en de overig gewenste bebouwing op het binnenterrein van Kerkstraat, Keucheniusstraat, Tuinstraat en Ceintuurbaan.


We houden jullie op de hoogte van hoe dit verder gaat.

28 november 2017 — Filed under: Nieuws — Tags:

Geef een reactie