De Vrienden van het Oude Dorp willen het historisch karakter van het Oude Dorp Huizen bewaren en versterken;

Daartoe is nodig dat:

 • Alle waardevolle panden in het oude Dorp beschermd worden;
 • Karakteristieke gebouwen niet worden gesloopt;
 • Het oude dorp als één geheel wordt gezien;
 • De toegangen tot het oude dorp uitnodigender worden;
 • Karakteristieke gebouwen zichtbaar worden vanaf de straat omdat zij beeldbepalend zijn;
 • Het Oude Raadhuissplein, de Kerkstraat, de Oude Kerk weer het kloppend hart van het dorp worden; dat kan alleen als alle projecten in die omgeving in samenhang worden ontwikkeld.

Daarnaast streven de Vrienden naar een in elk geval naar een verkeersveilig centrum van het Oude Dorp, Daarvoor hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • veiligheid voor alle verkeersdeelnemers is belangrijk
 • Centrum verkeersluw maken
 • Sluitverkeer weren door het gebruik ervan onaantrekkelijk/moeilijk maken.
 • Overlast voorkomen, denk aan bevoorradend vrachtverkeer met 18 meter trucks. De smalle straatjes zijn er niet geschikt voor.
 • Helderheid in verkeerssituaties (bebording, belijning en doelgroep) geven. Een fietsstraat waar auto’s op rijden en fietsers, kinderen, invaliden en kinderwagens zich te gast voelen van “P.C. Hoofdlaan tractors” geeft schijnveiligheid.

Waar nodig en waar mogelijk zullen wij onze invloed aan wenden bij het gemeentebestuur om onze wensen te realiseren.

Het beleidsplan 2018 behelst de analyse van de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen, het becommentarieren daarvan, het volgen van de uitslagen, het nieuwe coalitieakkoord en de uitwerking daarvan. Het kennismaken met de relevante nieuwe wethouders en de nieuwe burgemeester.
Voorts input op specifieke dossiers met een relatie tot de doelstellingen van de stichting naar de commissie Fysiek domein van de gemeente Huizen, de gemeenteraad,de welstandscommissie, politieke partijen en verdere belanghebbenden. Speciale aandacht hebben de ontwikkelingen rond het zgn. Blokkerpand en de entree van het centrum, het BNI terrein, de oostzijde van de Keucheniusstraat, het verkeerscirculatieplan, de nieuwe welstandsnota, de monumentenplannen waarvoor al eerder overleg is geweest en de verdere uitwerking van de Termijnagenda.
Bestuur en actieve Vrienden zullen minimaal vier keer bijeenkomen voor afstemming en besluitvorming.

Geef een reactie