Beschrijving van de plannen:
Havenstraat 2Op het perceel Havenstraat/Vissersstraat stonden een monumentale boerderij, een bakstenen koeienschuur, een overkapping, een hooiberg en een stenen wasschuurtje. Het boerenerf is een monument in een beschermd dorpsgezicht. De redengevende omschrijving geeft aan dat het erf van belang is in de ruimtelijke structuur door de ligging op een hoog terrein en van historisch belang als (in hoofdopzet gaaf) voorbeeld van een boerderij met bijgebouwen.

De bedoeling van de eigenaren is dat de boerderij wordt gerestaureerd/gerenoveerd en dat er op de plaats van de koeienschuur en de overkapping twee nieuwe woningen worden gebouwd, een aan de kant van de Vissersstraat en een aan de kant van de Havenstraat. De hooiberg zal in kleinere vorm terugkeren. De wasschuur blijft bestaan.

Havenstraat 1Standpunt van de Vrienden over de plannen
De stichting vrienden van het Oude Dorp Huizen heeft zich fel verzet tegen de plannen, omdat ze niet bijdragen aan het behoud van het karakter van het boerenerf. De stichting wilde dat de ensemblewaarde van het boerenerf behouden blijft. Die ensemblewaarde wordt gemarkeerd door de gebouwen in hun onderlinge samenhang. De boerderij is het hoofdgebouw, de andere gebouwen zijn daaraan ondergeschikt. De hooiberg versterkt het karakter van boerenerf.

De Vrienden begrijpen niet dat de gemeente geen oog heeft gehad voor de monumentale status van het perceel in zijn geheel als dominante karakteristiek voor een van de beschermde dorpsgezichten. Zowel in het monumentenbeleid, als in de gemeentelijke Welstandsnota als in het Bestemmingsplan Dorp wordt aandacht besteed aan de bijzondere situatie van de boerenerven in het dorp.

Op pag. 39 van het Bestemmingsplan “Dorp” staat:
“Veel boerderijen hebben hun oorspronkelijke functie verloren en zijn door opsplitsing gewijzigd in woningen. Ondanks dat is in grote delen van het dorp de historische waarde behouden. Het is van algemeen belang dat de laatste goede voorbeelden van de oude Gooise boerderijen in combinatie met andere woonvormen ook voor de toekomst behouden blijven.”

En in de Welstandsnota staat op pagina 29 als Ambitie voor de beschermde dorpsgezichten:
“Handhaven en versterken van het historisch karakter van de beschermde gezichten, zowel in de verkaveling, inrichting van de openbare ruimte en tuinen, de bebouwingskarakteristiek, materiaaltoepassing, detaillering en kleurgebruik.”

De stand van zaken:
Op 14 november 2008 heeft de Raad van State het beroep van de Vrienden ongegrond verklaard. De Raad heeft geen begrip getoond voor de argumenten dat met de sloop van de bijgebouwen het karakter van een van de laatste boerenerven in het oude dorp verloren gaat. Op het boerenerf zijn in januari 2009 de schuren en de hooiberg gesloopt. Eind 2009 is men begonnen met het restaureren van de boerderij en het funderen van de bijgebouwen.