Stand per 1 september 2020

Van oktober 2016 tot vandaag is er veel gebeurt. Een nieuw college  (2014) heeft het oude plan (van 2012) in de prullenbak gedaan en de intentie uitgesproken om met een participatiegroep bestaande uit bewoners, winkeliers, de Vrienden van het Oude Dorp en ambtenaren tot een breed gedragen plan te komen. Als verantwoording naar alle Vrienden van het Oude Dorp hebben de Vrienden een boekwerkje getiteld “Het Gat van Huizen” uitgegeven. Hierin wordt het participatieproces, met z’n ups en downs beschreven. Voor belangstellenden zijn er nog enkele boekjes beschikbaar.

Ondertussen is het geheel gerealiseerd en zijn we blij dat er toch iets is ontstaan dat beter past bij het dorp dat het megalomane  plan zoals dat in 2012 was vastgesteld. Dat in het participatieplan niet alle wensen van iedereen gerealiseerd konden worden hebben we voor lief genomen. Zo vinden de Vrienden het jammer er geen goede oplossing voor het bevoorraden van de bestaande winkels is gekomen en dat  de bereikbaarheid van de parkeergarages (nog) niet op een andere plaats kon worden gelegd. De Vrienden hechten er ook zeer aan dat de Oostkant van de Keucheniusstraat nog eens wordt geüpgraded.

Stand per 20 juni 2015
Het roer gaat om, eindelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om het roer in eigen hand te nemen. De ene ontwikkelaar Foruminvest wordt uitgekocht, en de andere, Gert Jan Visser, moet even in de wachtkamer plaatsnemen. Op 25 juni 2015 beslist de gemeenteraad over het voorstel. Als het doorgaat mogen De Vrienden meedenken en meepraten over de invulling van het gat aan de westzijde van het oude dorp.

Stand per 15 februari 2014
In een druk bezochte bijeenkomst in De Boerderij op 3 februari 2014 (ca. 150 deelnemers) hebben drie deskundige inleiders betoogd dat de plannen niet haalbaar zijn. In het verslag van de avond wordt uit de doeken gedaan waarom niet. Het resultaat van de avond is de oprichting van een breed samengesteld initiatiefgroep die de gemeente wil adviseren over de aanpassing van de plannen.

In oktober 2013 heeft de gemeenteraad (m.u.v. SGP, Dorpsbelangen en D66) besloten een nieuw onderzoek te laten uitvoeren naar de economische haalbaarheid van het plan.

Stand per 7 november 2013
De Vrienden van het Oude Dorp zijn niet in beroep gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum. Dit wil niet zeggen dat het wel en wee van het centrum ons niet aan het hart gaat. Integendeel. Omdat we vrezen dat de gemeente en de ontwikkelaars in een patstelling zitten, hebben we het initiatief genomen om daaruit te komen. Wij vermoeden dat, geen van de partijen, bang voor een schadeclaim van de ander, de eerste stap wil zetten.

Wij hebben de fracties in de gemeenteraad opgeroepen om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw plan. Nu kan het nog.

Stand per 2 oktober 2013
De Raad van State heeft in een uitspraak van 25 september 2013 een streep gehaald door de plannen voor het Hoofdwinkelcentrum. De Raad vindt dat de plannen te weinig rekening houden met geldende geluidsnormen en het woongenot van de mensen in de Tuinstraat. Op dat punt moeten de gemeente en ontwikkelaars hun werk over doen.

Er waren bij de Raad van State twee beroepen ingesteld tegen het bestemmingsplan, dat de realisatie van het Hoofdwinkelcentrum mogelijk moet maken. Het beroep van IEF Capital dat het centrum te groot wordt, is niet ontvankelijk verklaard. Daar gaat de Raad van State niet over.

In een eerder stadium heeft de gemeenteraad gevraagd om een beeldkwaliteitsplan met realistische waarde. Ook wil de gemeenteraad een 3D animatie zien van de verkeerssituatie. De ontwikkelaars hebben dat opgeschort tot na de uitspraak van de Raad van State. Die is er nu. Zij kunnen dus aan de slag.

Stand per 22 maart 2012
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 maart 2012 het bestemmingsplan Oude Dorp vastgesteld.

Op donderdag 2 februari jl. hield de gemeente een hoorzitting voor indieners van zienswijzen/bezwaarschriften. De deelnemers (een publieke tribune vol) probeerden de wethouder ervan te overtuigen, dat de gepresenteerde plannen te grootschalig zijn. Het heeft twijfel gezaaid, maar niet tot een nieuw besluit geleid.

De oplossingen die het alternatieve plan van bewoners van Tuinstraat/Ceintuurbaan hebben gepresenteerd is terzijde geschoven.

Het wachten is nu weer op de projectontwikkelaars.

Archief:

Tot 25 november 2011 kunnen reacties op het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum worden ingediend. De Vrienden van het Oude Dorp hebben in een schriftelijke reactie laten weten, dat wij onze bezwaren tegen de plannen handhaven.

Basis voor de plannen is de Structuurvisie, die 23 april 2009 door de gemeenteraad van Huizen is vastgesteld. .

Deelnemen aan klankbordgroep
De stichting Behoud het Oude Dorp neemt deel aan de klankbordgroep van belanghebbenden, dat zijn vooral de bewoners van de Ceintuurbaan en de Tuinstraat.

De gemeente studeert tot 01 07 2010 op het oplossen van de parkeer en verkeersproblemen die gepaard gaan met het probleem. Mochten er geen oplossingen gevonden worden, ontstaat er een nieuwe situatie.

Nieuw voorstel IEF Capital
Op 23 juni 2010 verscheen een artikel in de Huizer Courant over een brief van IEF Capital, de eigenaar van ca. 13000 m2 winkelpand in het Oude Dorp, aan raadsleden met de mededeling dat zij niets voelen voor de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaars. IEF Capital is o.a. eigenaar van het pand van de HEMA en het pand van Albert Heijn. IEF Capital is daarmee een grote speler voor het slagen van de plannen.

Zij laten de raadsleden weten dat zij niet bereid zijn om mee te werken aan een koppeling van de parkeergarages. Zij vinden de plannen van de projectontwikkelaars en de gemeente niet passen bij het historisch karakter van het dorp. Zij vinden ook dat de plannen te eenzijdig focussen op de zuidwesthoek van het winkelgebied. Volgens hen is het Raadhuisplein het hart van het winkelcentrum. De ingang van het Raadhuisplein moet volgens hen niet verbreed worden, zoals de gemeente het wil, maar juist versmald worden. Zij zien dan wel een hoog winkelpand op de hoek.

Toot nu toe lijkt het redelijk. Maar dan komt de aap uit de mouw; Zij vinden ook dat de tweede supermarkt op het dak van de HEMA moet komen met daarboven op nog eens een extra parkeerdak. Wat dat betekent voor de verkeersafwikkeling in het oude dorp zeggen zij weinig.

Voor de Keucheniusstraat zien zij woningen met kleine winkels aan de ene kant en woningen met dienstverlening aan de andere kant. Ook willen zij graag dat het gebied rond de Oude Kerk een openbare functie krijgt.

Over de plannen heeft IEF Capital een brochure laten verschijnen.

Standpunt college van B & W

Brief van IEF Capital heeft niets veranderd aan de plannen. Op woensdag 15 september praten de raadsleden in de commissie ROW om 20.00 uur over het standpunt van het college. De voorstellen zijn te raadplegen op de website van de gemeente.