Stand van zaken per 25 september 2014
De gemeenteraad van Huizen heeft het voorstel van de wethouder naar de prullenmand verwezen. In de vergadering van 25 september 2014 is unaniem besloten, dat

  1. het gebouw behouden moet blijven, m.a.w. niet gesloopt mag worden;
  2. de ontwikkeling wordt gegund aan de aanbieder die het hoofdgebouw wil behouden (Slokker Bouwmaatschappij);
  3. dat op het terrein huurwoningen moeten worden gebouwd;
  4. dat de mogelijkheid van een ontmoetingsfunctie in de school wordt overwogen.

Stand van zaken per 1 september 2014
In de commissievergadering Fysiek Domein van 10 september a.s. is een voorstel van wethouder Marlous Verbeek (D66) behandeld om de eis van Behoud van het Gebouw los te laten. Het lijkt erop dat financieel economische argumenten het winnen van cultuur historische. Wij vinden dat het gemeentebestuur hier opnieuw niet haar verantwoordelijkheid neemt en de oren laat hangen naar projectontwikkelaars. Onderzoek van een monumentenarchitect heeft aangetoond dat Behoud van het gebouw de moeite waard is en ook mogelijk is. In het voorstel van de wethouder wordt geen enkel argument aangedragen waarom het cultuur historisch belang van het laatste schoolgebouw in het Oude Dorp nu wordt genegeerd.

Er waren tien inschrijvingen, waarvan er slechts één rekening had gehouden met behoud van het schoolgebouw. Je kunt je afvragen hoe hard de eis/voorwaarde is geformuleerd.

Stand van zaken per 23 maart 2013

De gemeenteraad van Huizen heeft op 21 maart 2013 het besluit genomen om het gebouw van de Koningin Wilhelminaschool in de zuidzijde van het dorp te behouden.

In de school en elders op het terrein van 4500 m2 komen 21 seniorenwoningen. Het voorstel van GroenLinks om in het plan een gemeenschappelijke ruimte op te nemen is door de wethouder als wens overgenomen. Zo’n gemeenschappelijke ruimte mag niet te duur zijn en de ontwikkelaar moet het willen. In een kleinschalig project als dit midden in het Oude Dorp (21 woningen) kan een ontmoetingsruimte de aantrekkelijkheid van het project voor senioren vergroten.
Concluderend willen wij stellen, dat:
  • blijdschap dat het karakteristieke schoolgebouw met zijn emotionele en historische waarde blijft behouden overheerst. Geleidelijk is er steun ontstaan voor het behoud; (al was dat na de commissiebehandeling nog niet zeker van: alle collegepartijen en D66 zaten toch vooral op de centen).
  • wij de invulling liever anders hadden gezien (woningen+ateliers), maar dat was al afgeschoten met het collegeprogramma: alle collegepartijen bleven daarna hameren op ouderenwoningen.
  • wij zullen blijven hameren op de kans die een gemeenschappelijke ruimte biedt in dit deel van het Oude Dorp. Als toekomstige bewoners en projectontwikkelaar het willen, zal het college het niet tegenhouden.

Stand van zaken per 25 september 2012

De gemeente onderzoekt of het gebouw behouden kan blijven. Op initiatief van de fractie van GroenLinks wordt daarvoor een deskundig restauratie adviesbureau ingeschakeld.  Overigens gaat de adviesopdracht wel uit van het realiseren van woningen in het gebouw. Wij denken dat het gebouw meer tot zijn recht zou komen als het een openbare functie krijgt, omdat met name het interieur veel waardevolle en bijzondere elementen bevat.